"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
Statistika


Kandidātu skaits: 16


Dzimums

Vīrieši:1381,3 %
Sievietes:318,8 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

21 - 30 gadi: 16,3 %
31 - 40 gadi: 637,5 %
41 - 50 gadi: 318,8 %
51 - 60 gadi: 318,8 %
61 - 70 gadi: 212,5 %
71 - 80 gadi: 16,3 %

Vidējais vecums: 46,1 gadi

Vecākais kandidāts: 72 gadi

Jaunākais kandidāts: 30 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 16100 %

Izglītība

Augstākā:

1593,8 %

Vidējā:

16,3 %

Dzīves vieta

Ādažu novads:

16,3 %

Ārzemes:

16,3 %

Daugavpils:

16,3 %

Garkalnes novads:

16,3 %

Jūrmala:

16,3 %

Rēzekne:

16,3 %

Rīga:

1062,5 %

Ventspils:

16,3 %"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Priekšvēlēšanu programma


Aktīva un pārdomāta Latvijas pārstāvju līdzdalība visos ES līmeņos ir svarīgs ekonomikas attīstības, taisnīgas un sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanas priekšnoteikums. Varas un tautas, dažādu sabiedrības grupu atsvešinātības pārvarēšana ir būtisks uzdevums gan Latvijā, gan ES. No mums pašiem ir atkarīgs, cik pilnīgi spēsim izmantot ES radītās iespējas. „Saskaņa” programma atbilst citām ES sociāldemokrātisko partiju programmu pamatnostādnēm, tā pārstāvēs Latvijas intereses EP Sociāldemokrātiskajā frakcijā.

Virkne mūsdienu problēmu – drošība, transporta un enerģētikas attīstība, ekoloģija, migrācija, sociālā atstumtība – nav atrisināmas vienas valsts ietvaros. „Saskaņa” uzskata ES par efektīvu instrumentu šādu problēmu risināšanai.

„Saskaņa” konsekventi aizstāvēs ES pamatideju - Eiropas valstu solidaritāti, ekonomiskās attīstības un sociālās aizsardzības līmeņa izlīdzināšanu, ekonomisko integrāciju ar mērķi veicināt Eiropas konkurētspēju pasaulē. Tikai kopīgiem spēkiem Eiropas valstis būs spējīgas veiksmīgi konkurēt globālajā tirgū. 

„Saskaņa” iestājas par Eiropas sociālā modeļa pilnveidošanu, pielāgojot to mūsdienu apstākļiem, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas baudīt brīvības un ekonomiskās attīstības augļus. „Saskaņa” panāks ES sociālās dimensijas stiprināšanu un stingrāku ES normatīvo aktu izstrādi sociālajā jomā, ieskaitot minimālās algas, pensiju un pabalstu apmēru, piesaistot tos reālajam iztikas minimumam, kā arī veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, mājokļa politikas standartus.

„Saskaņa” uzskata, ka, lai tiešām izietu no krīzes, Eiropai ir nekavējoties jāizbeidz stingrā taupība un ir jāatsāk publiskās investīcijas ekonomikā, kuras bija apcirptas valsts budžetu konsolidēšanai. 

Līdzās jau ieviestajam finanšu disciplīnas paktam ir jāievieš arī Sociālā progresa pakts, lai dalībvalstu valsts budžetiem būtu obligāti ne tikai taupības kritēriji, bet arī sociālā taisnīguma, nabadzības apkarošanas un cilvēku pamatvajadzību apmierināšanas kritēriji, lai Latvijas darba ņēmējs justos aizsargāts ar likumu jebkurā ES dalībvalstī, kurā tas strādā.

„Saskaņa” uzskata bezdarba mazināšanu un jaunu darba vietu veidošanu par Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošanas galveno mērķi. Prioritāte ES fondu izmantošanā jāpiešķir projektiem, kas ir vērsti uz praktisku jauno darba vietu veidošanu, īpaši jauniešiem. Jāstiprina ES normas administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējiem, pirmkārt nodokļu administrēšanas jomā. Panāksim ES piešķirto fondu jauniešu nodarbinātībai Latvijā efektīvu izmantošanu.

Jāpilnveido ES fondu līdzekļu sadales mehānismi ar mērķi veicināt pašvaldību pieeju ES fondiem atbilstoši reģionu un pašvaldību vajadzībām un īpatnībām. Jāsamazina birokrātiskās procedūras un jāveicina lēmumu pieņemšanas caurskatāmība.

„Saskaņa” iestājas par stingrāku finanšu tirgus regulēšanu, lai nodrošinātu mazo un vidējo uzņēmēju, kā arī kredītņēmēju interešu un tiesību aizsardzību. 

„Saskaņa” konsekventi cīnīsies par visu veidu diskriminācijas izskaušanu, ES pretdiskriminācijas likumdošanas stiprināšanu, pievēršot īpašu uzmanību ne tikai principu deklarēšanai, bet to praktiskai īstenošanai. Jāuztur cilvēktiesības kā aktuāls darba kārtības jautājums ne tikai ārpus ES, bet arī tās iekšienē, izstrādājot tiesiskuma, demokrātijas un sociālo tiesību ievērošanas monitoringa mehānismu ES dalībvalstīs.

„Saskaņa” iestājas par Eiropas kultūru, valodu un reliģiju daudzveidības atzīšanu un atbalstīšanu, pamatojoties uz principu „Vienoti daudzveidībā”. 

Jāstiprina ES valstu sadarbība izglītības jomā, palielinot ES finansējumu inovācijām izglītībā, veicinot vairāku valodu apguvi, stiprinot dabas zinību bloku un attīstot mūžizglītību.

„Saskaņa” iestājas par visa līmeņa demokrātiskās līdzdarbības iespēju nodrošināšanu ES iedzīvotājiem. 

„Saskaņa” atbalsta pragmatisku ES kopīgo ārējo un drošības politiku, kas ir vērsta uz abpusēji izdevīgu ekonomisko attiecību attīstību ar kaimiņvalstīm un cieņpilnu dialogu jautājumos, kuros viedokļi atšķiras. Jānovērš iespējas atsevišķām dalībvalstīm, vadoties pēc šauriem iekšpolitiskiem apsvērumiem, bloķēt vai bremzēt ES ārējo attiecību attīstību.