"Latvijas attīstībai"

"Latvijas attīstībai"
Statistika


Kandidātu skaits: 16


Dzimums

Vīrieši:1381,3 %
Sievietes:318,8 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

21 - 30 gadi: 637,5 %
31 - 40 gadi: 531,3 %
41 - 50 gadi: 16,3 %
51 - 60 gadi: 212,5 %
61 - 70 gadi: 16,3 %
71 - 80 gadi: 16,3 %

Vidējais vecums: 39,9 gadi

Vecākais kandidāts: 72 gadi

Jaunākais kandidāts: 23 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 16100 %

Izglītība

Augstākā:

1487,5 %

Vidējā:

212,5 %

Dzīves vieta

Garkalnes novads:

16,3 %

Jūrmala:

212,5 %

Mārupes novads:

16,3 %

Rīga:

1168,8 %

Stopiņu novads:

16,3 %"Latvijas attīstībai"

Priekšvēlēšanu programma


Leposimies ar Latviju!

Partija Latvijas attīstībai, piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, apzinās, ka:

- Latvijas politiskajā elitē līdz šim bijis raksturīgi Eiropas Savienību (ES) vai nu nekritiski slavēt, vai populistiski vainot par pašu pieļautajām kļūdām. Mēs nodrošināsim līdzsvarotu attieksmi un rīcību;
- Eiropā pastiprinās nepamatota un bīstama retorika, kas apšauba nāciju valstu pastāvēšanas jēgu, sludina globalizāciju. Tas apdraud kultūru un valodu dažādību. Neviens mūsu vietā par to nedomās un nerīkosies;
- Šis ir lielu pārmaiņu un izaicinājumu laiks ES. Lai sasniegtu savus mērķus, nevar izmantot ierastus saukļus un metodes – ir nepieciešama jauna, radoša pieeja.

Darbam Eiropas Parlamentā mēs virzām personības ar starptautiski atzītu pieredzi kultūras jomā, kā arī izglītības un ekonomikas jomu profesionāļus. Mūsu deputāti Eiropas Parlamentā būs aktīvi Latvijas interešu pārstāvji nevis likumdošanas procesa vērotāji. 
	
Strādājot Eiropas Parlamentā, rosināsim un atbalstīsim likumdošanas iniciatīvas:

- kas vērstas uz starpvalstu (starp ES un ASV, ES un Āzijas valstīm utt.) ekonomisko attiecību atslogošanu no regulējumiem, ierobežojumiem un veicinās Latvijas eksportu;
- kas mainīs ES budžetu par labu Latvijas attīstībai, zinātnei, inovācijai un stiprinās mūsu konkurētspēju;
- kas mazinās valstu atkarību no grūti kontrolējamām svārstībām finanšu tirgos. Budžeta plānošanai Eiropā jānotiek apsteidzoši pakļaujot taupības vai lielāku ieguldījumu politiku ekonomikas lejupslīdei un augšupejai; 
- kas vērstas uz dalībvalstu nacionālo kultūru un valodu uzplaukumu;
- kas veicina transporta, enerģētikas infrastruktūras attīstību Baltijas jūras reģionā.

Strādājot Eiropas Parlamentā, vērsīsimies pret tām likumdošanas iniciatīvām:

- kas ar pārspīlētām prasībām apgrūtina Latvijas ražotāju darbu. Mūsu uzņēmējiem nav jācieš tādēļ, ka neesam pienācīgi spējuši aizstāvēt savas intereses;
- kas var mazināt Latvijas patstāvību izglītības, valodas un imigrācijas politiku regulējumā;
- kas var palielināt nodokļu slogu Latvijā. Mūsu cilvēkiem nav jāmaksā par citu valstu neapdomību vai nevēlēšanos mainīties.

Darbs Eiropas Parlamentā nav tikai likumdošanas process – tas paver arī iespēju veidot Latvijas tēlu, lai stimulētu citu valstu politiķu, uzņēmēju, tūristu un masu mediju interesi par mūsu zemi. Latvijas unikālā kultūra rada iespējas veidot spilgtu mūsu valsts tēlu – tā ir līdz šim neizmantota iespēja.

Strādājot Eiropas Parlamentā, mēs aktīvāk izmantosim iespējas regulāri un objektīvi informēt Latvijas sabiedrību par ES padarīto. Veicināsim Latvijas izpildvaras aktīvu, koordinētu līdzdarbību un atbildību šajos procesos.

Tuvākajos gados ES būs jārisina vairāki nozīmīgi jautājumi – mēs panāksim, lai tiktu ņemtas vērā Latvijas intereses!

- ES attiecībās ar kaimiņu reģioniem pēdējos gados galvenokārt pievērsusi uzmanību Vidusjūras dienvidu reģionam, Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai, bet ES nevarēs izvairīties no aktīvākas politikas Austrumeiropā, kas tieši skar Latvijas intereses. ES jābūt aktīvākai, pārstāvot savu dalībvalstu ekonomiskās intereses visā pasaulē.
- Liels izaicinājums būs energoresursu tirgus pilnveidošana. Latvija ir ieinteresēta konkurences palielināšanā, kas cilvēkiem ļautu samazināt rēķinus par enerģiju, mazinātu mūsu atkarību no energoresursu importa. Jāveicina ES iesaiste jaunu atomelektrostaciju projektu (Baltkrievija, Krievijas Kaļiņingradas apgabals u.c.) ekoloģiskās drošības ekspertīzē.
- Jauniešu bezdarba problēma vairākās ES valstīs šobrīd ir asāka nekā Latvijā, tomēr mūsu valsts pārstāvjiem jāgādā, lai bezdarba mazināšanas programmu finansējums tiktu sadalīts taisnīgi. Ņemot vērā Latvijas valdību līdzšinējo neskaidro politiku izglītības konkurētspējas jautājumos, būs aktīvi jāstrādā arī Eiropas Parlamentā, lai Latvijas intereses ES ieguldījumos izglītības un zinātnes attīstībā tiktu respektētas.
- Lauksaimniecības tirgus reformas ES turpināsies – mūsu deputāti Eiropas Parlamentā panāks to, lai, pārskatot dažādus atbalsta mehānismus, mūsu lauksaimnieki saņemtu lielāku atbalstu. 

Latvija arvien ir bijusi Eiropas kultūras un vērtību telpā. Savu interešu aizstāvībā mums jārāda sava gara bagātība un izcilība, akcentējot mūsu atrašanos Ziemeļeiropas centrā, nevis jāuzvedas kā pazemīgiem nabaga radiniekiem, kas gadu no gada apelē pie Latvijas smagā vēsturiskā likteņa.

Mēs lepojamies ar Latviju, mūsu deputātu Eiropas Parlamentā darbības stūrakmeņi būs cilvēku interešu aizstāvība, pašcieņa, kompetence un atbildība.

Mēs neredzam nevienu šķērsli lielu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai Latvijā un Latvijai Eiropā!