Latvijas Sociālistiskā partija

Latvijas Sociālistiskā partija
Statistika


Kandidātu skaits: 6


Dzimums

Vīrieši:466,7 %
Sievietes:233,3 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

21 - 30 gadi: 116,7 %
41 - 50 gadi: 116,7 %
51 - 60 gadi: 350 %
71 - 80 gadi: 116,7 %

Vidējais vecums: 53,5 gadi

Vecākais kandidāts: 78 gadi

Jaunākais kandidāts: 27 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 6100 %

Izglītība

Augstākā:

6100 %

Dzīves vieta

Ludzas novads:

116,7 %

Rīga:

466,7 %

Skrīveru novads:

116,7 %Latvijas Sociālistiskā partija

Priekšvēlēšanu programma


Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedāvā savu deputātu kandidātu sarakstu. Mūsu pozīcija ES jautājumos vienmēr ir bijusi un būs pragmatiska.
2003. gadā mēs iebildām pret sliktajiem dalības noteikumiem ES un aicinājām referendumā tos noraidīt. Pēc tam Latvija uz Briseli aizveda vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja.
Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, mums ir jāpiedalās problēmu risināšanā, vienmēr stingri aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc tautības, valodas, reliģiskās pārliecības, pilsonības un citām atšķirībām.
Stingri aizstāvot valsts intereses, Latvijai jāprot labāk izmantot ES iespējas.
 Tādas ir:
- cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību;
- vienādu minimālo sociālo garantiju ieviešana visās ES dalībvalstīs;
- sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un aizsardzība starptautisko un ES likumu, hartu u.c. regulējumu ietvaros;
- jāpanāk, lai atalgojums par vienādu darbu vīriešiem un sievietēm būtu līdzvērtīgs;
- īpašu vērību pievērsīsim pensionāru un invalīdu, denacionalizēto namu īrnieku sociālo garantiju paplašināšanai un nodrošināšanai;
- medicīnas pamatpakalpojumu bezmaksas pieejamības panākšana un medikamentu cenu regulējums visā ES teritorijā;
 - jārod iespējas mazināt bezdarbu, pievēršot nopietnu uzmanību jauniešu bezdarba problēmai;
- vairāk līdzekļu jāpiešķir inovācijām, zinātnei un izglītībai;
- Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas iespējas un jāizmanto tās, lai celtu darba ražīgumu un produkcijas kvalitāti, tai pat laikā saglabājot produkcijas daudzveidību un savas tradīcijas;
 - veicināsim ražošanas attīstību Latvijā un importa aizstāšanas politiku;
 - absolūtajā vairākumā ES dalībvalstu ir pazemināts PVN pārtikai. Veicināsim atbilstošas izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajos aktos un PVN samazināšanu Latvijā pārtikai, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem;
- mēs lielu uzmanību veltīsim cīņai ar korupciju, organizēto noziedzību, finanšu noziegumiem, negodīgu un nelietderīgu naudas līdzekļu tērēšanu visā ES;
 - pilnveidojot ES banku sistēmu, jāpanāk, lai bankas spētu pašas izturēt krīzes un tirgus svārstības, neprasot valstij apmaksāt to bankrotu radītos zaudējumus, kā tas ir bijis līdz šim;
- jāmazina birokrātiskais slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jārada viegli pieejama un labi kontrolējama ES finansējuma saņemšanas kārtība šiem uzņēmumiem;
 - iestāsimies pret jaunu Savienības līmeņa nodokļu uzlikšanu ES dalībvalstu iedzīvotājiem;
 - jāstrādā pie drošības paaugstināšanas visas transporta jomās, ieskaitot ceļu un infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši šodienas tehniskajām iespējām un prasībām;
 - jāievieš stingri noteikumi vides un pārtikas kvalitātei, radot veselīgus dzīves apstākļus;
 - sevišķa vērība jāpievērš cilvēka tiesību ievērošanai, juridisko normu un taisnīguma nodrošināšanai visā ES;
- nevienā jomā nedrīkst pastāvēt dubulto standartu sistēma;
- jāpanāk nepilsoņu problēmas atrisinājums visā ES;
- jārēķinās, ka darbaspēks kļuvis par preci un tā pārvietošanās kapitālistiskā iekārtā notiks vienmēr. Nopietni jāstrādā pie tādu darba un dzīves apstākļu radīšanas ES, lai jebkurš cilvēks visur justos aizsargāts un viņa tiesības tiktu garantētas;
 - visos iespējamos veidos jāaizsargā vārda un preses brīvība, tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos referendumos;
Mūsu deputātu kandidāti strādās, lai nodrošinātu ciešus un pastāvīgus sakarus ar Latvijas valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai veicinātu demokrātiju, taisnīgumu, visu Latvijas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.
Mūsu galvenais virsuzdevums ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotāji beidzot izjustu solītās ES rūpes par viņiem, lai tiktu efektīvi risinātas Latvijas iedzīvotāju - mūsu vēlētāju problēmas.
LSP iestājas par valsts lomas paaugstināšanu, vienlaicīgi saglabājot katra cilvēka atbildību par sevi, savu ģimeni.
LSP iestājas par to, lai ES no valstu savienības kļūtu par demokrātisku tautu savienību, saprotot, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams.
Eiropas Parlamentā mūsu deputāti strādās kopā ar visām kreisi orientētām politiskām partijām, kuru galvenais mērķis ir radīt taisnīgu un drošu Eiropas Savienību, kurā taisnīgums, godīgums un cilvēka dzīves un darba apstākļi ir pirmajā vietā.