Kristīgi demokrātiskā savienība

Kristīgi demokrātiskā savienība
Statistika


Kandidātu skaits: 6


Dzimums

Vīrieši:583,3 %
Sievietes:116,7 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

31 - 40 gadi: 233,3 %
41 - 50 gadi: 116,7 %
51 - 60 gadi: 350 %

Vidējais vecums: 48,0 gadi

Vecākais kandidāts: 57 gadi

Jaunākais kandidāts: 40 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 6100 %

Izglītība

Augstākā:

583,3 %

Vidējā:

116,7 %

Dzīves vieta

Inčukalna novads:

116,7 %

Jūrmala:

116,7 %

Ogres novads:

116,7 %

Rīga:

350 %Kristīgi demokrātiskā savienība

Priekšvēlēšanu programma


Eiropas Parlamenta vēlēšanu programma
Kristīgi Demokrātiskās Savienības politika balstās uz kristīgās ētikas priekšstatiem par cilvēka vietu pasaulē un viņa atbildību Dieva un līdzcilvēku priekšā.
Kristīgi demokrātiskā savienība aktīvi iestājas par Latviju un Eiropas Savienību, kurā
1.	Respektē cilvēka cieņu
2.	Atzīst ģimeni kā prioritāti
3.	Ekonomika kalpo cilvēkam un vairo tā labklājību
4.	Atbalsta kristīgās vērtības

1. Visiem cilvēkiem ir tiesības uz personas cieņu. Ja sabiedrība to neatzīst, tad tā grauj pati sevi. Kristīgi demokrātiskā savienība aizstāv cilvēka dzīvību visā dzīves laikā. Kristīgi demokrātiskā savienība balstās uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1.pantu: „Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tā ir jārespektē un jāsargā.”
2. Ģimene ir vissvarīgākā sabiedrības vienība. Tā ir pirmsākums valstij un visām citām cilvēku izveidotām kopienām. Kristīgi demokrātiskā savienība aizstāv ģimeni, kas balstīta uz laulību starp vīrieti un sievieti, un uzskata, ka Eiropas Savienības mazākuma iniciatīvas likumdošanā nevar uzspiest tās dalībvalstīm legalizēt viendzimuma laulības.
3. Ekonomikas mērķis ir nodrošināt labklājību visiem cilvēkiem, lai viņiem pietiktu līdzekļu uzturēt ģimeni un attīstīt talantus pēc saviem ieskatiem. Kristīgi demokrātiskā savienība  atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, inovatīvus risinājumus ražošanā un pakalpojumos.Kristīgi demokrātiskā savienība  ir par ilglaicīgu ekonomikas stratēģiju un atsakās no nedrošiem un īslaicīgiem risinājumiem. Ilglaicīgas ekonomiskās stratēģijas pamatā ir noturīgas morālās vērtības. Jāveido taisnīgs līdzsvars starp katra cilvēka un kopējo sabiedrisko labumu. Kristīgi demokrātiskā savienība  ir par  sociālās tirgus ekonomikas modeļa nostiprināšanu Eiropā un ieviešanu Latvijā. Kristīgi demokrātiskā savienība ir par ilgstošu un diversu enerģētikas  politiku, lai mazinātu atkarību no viena enerģijas piegādātāja. 
4.Kristīgi demokrātiskā savienība  ir par kristīgajām vērtībām Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Mēs iestājamies par garantētu izteikšanās un sirdsapziņas brīvību. Kristīgi demokrātiskās savienības  uzskati sakrīt ar 1948.gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu parakstīto Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu: „Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus: šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robežām.”